SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ
Báo cáo tài chính mẹ 6 tháng đầu năm 2018 (15/08/2018)
Báo cáo tài chính mẹ 6 tháng đầu năm 2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (02/08/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 (02/08/2018)
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018
Biên bản và nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2018 (23/04/2018)
Biên bản và nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2018
Thông báo không tổ chức thành công đhđcđ thường niên năm 2018 lần 1 và mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 (21/04/2018)

Tại thời điểm 08h00 ngày 21/04/2018, cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông đông tham dự họp theo hình thức ủy quyền là 01 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 40.000 cổ phần, chiếm 0,122% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam. Theo quy định luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông không đủ điều kiện tiến hành lần 01 và đề nghị Đại hội sẽ được tổ chức lần 02 vào lúc 08h30 ngày 21/04/2018.

Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 02 năm 2018.
Tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông năm 2017 (11/04/2018)
Tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông năm 2017
Thông báo về việc họp Đại Hội Cổ Đông năm 2018 (15/03/2018)
Thông báo về việc họp Đại Hội Cổ Đông năm 2018
Công bố thông tin cổ đông lớn (18/01/2017)
Công bố thông tin cổ đông lớn
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung). (16/01/2017)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung). 
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung) (15/12/2016)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung). 
Về trang trước Xem tiếp
   
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty